Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Bouwrecht
                                              

Onder het bouwrecht vallen vrijwel alle zaken die met ‘bouwen’ te maken hebben. Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Daarbij kunt u denken aan contracten van aanneming van (bouw)werk, geschillen met en tussen onderaannemers, aannemers en architecten, geschillen tussen opdrachtgever en bouwer, vertragingsschade of aansprakelijkheid.

Daarnaast komen er ook nog veel regels en wetten vanuit de overheid die gericht zijn op het zo goed mogelijk aansturen van bouwprojecten. Denk daarbij aan milieuregels voor milieubehoud, regels omtrent geluidshinder, gebiedsontwikkeling, aanbestedingsrecht of ruimtelijk omgevingsrecht.

Het doel van bouwrecht is het bieden van duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland voor het bouwen en verbouwen. Het bouwrecht omvat een aantal zaken, waaronder:

  • Aannemingsrecht: hierin staan de rechten en plichten van de aannemer in de bouw.
  • Architectenrecht: hierin staan de rechten en plichten van de architect.
  • Bestemmingsplannen: in deze plannen wordt in Nederland beschreven wat er mag gebeuren met een bepaalde ruimte of met een stuk grond in een bepaalde gemeente. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld woningbouw, industrie, kleinschalige industrie of een agrarische bestemming.
  • Bouwbesluit: dit is een belangrijk document waarin verschillende voorschriften zijn benoemd voor het bouwen van bouwwerken in Nederland. Het gaat hier met name om technische voorschriften met betrekking tot de constructie, veiligheid en duurzaamheid.
  • Bouwverordening: dit is regelgeving van de gemeentelijke overheid met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruik van bouwwerken. Deze regelgeving dient te worden opgevolgd naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Zo kan bijvoorbeeld pas een vergunning worden versterkt als men de richtlijnen uit de bouwverordening heeft nageleefd. Deze richtlijnen gaan onder andere over het toepassen van brandveiligheidsinstallaties.
  • Planschade: schade die is ontstaan aan uw pand of inkomen door handelen van de overheid. Bijvoorbeeld de aanleg van een brug, weg, viaduct of langdurig opbreken van een weg. De schades die hierdoor ontstaan zijn in veel gevallen verhaalbaar.
  • Woningwet: deze wet is oorspronkelijk opgezet om de bouw van goede woningen te bevorderen en de bewoning van slechte woningen onmogelijk maken.

Met welke bouwrechtszaak u ook beroep wil doen op het bouwrecht, de advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers kunnen u hierbij ondersteunen.

> Terug naar home >