A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magistratuur

Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).

Materiele schade

Schade die direct in geld is uit te drukken.

Meervoudige Kamer

Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Meineed

Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.

Memorie van Antwoord

Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appelprocedure in civiele zaken.

Memorie van Grieven

Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroepsprocedure.

Minuut

Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).

Mondeling vonnis

Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.