De meest voorkomende geschillen in de bouw-Meesterwerk voor Ondernemers

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – Facebook of  – Instagram

Bouwrecht

Onder het bouwrecht vallen vrijwel alle zaken die met ‘bouwen’ te maken hebben. Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Daarbij kunt u denken aan contracten van aanneming van (bouw)werk, geschillen met en tussen onderaannemers, aannemers en architecten, geschillen tussen opdrachtgever en bouwer, vertragingsschade en aansprakelijkheid.

Daarnaast komen er ook nog veel regels en wetten vanuit de overheid die gericht zijn op het zo goed mogelijk aansturen van bouwprojecten. Denk daarbij aan milieuregels, regels omtrent geluidshinder, gebiedsontwikkeling, aanbestedingsrecht of ruimtelijk omgevingsrecht.

Het doel van bouwrecht is het bieden van duidelijke kaders voor bouwbedrijven en opdrachtgevers voor het bouwen en verbouwen. Het bouwrecht omvat een aantal zaken, waaronder:

  • Aannemingsrecht: hierin staan de rechten en plichten van de aannemer in de bouw.
  • Architectenrecht: hierin staan de rechten en plichten van de architect.
  • Bestemmingsplannen: in deze plannen wordt in Nederland beschreven wat er mag gebeuren met een bepaalde ruimte of met een stuk grond in een bepaalde gemeente. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld woningbouw, industrie, kleinschalige industrie of een agrarische bestemming.
  • Bouwbesluit: dit is een belangrijk document waarin verschillende voorschriften zijn benoemd voor het bouwen van bouwwerken in Nederland. Het gaat hier met name om technische voorschriften met betrekking tot de constructie, veiligheid en duurzaamheid.
  • Bouwverordening: dit is regelgeving van de gemeentelijke overheid met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruik van bouwwerken. Deze regelgeving dient te worden opgevolgd naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Zo kan bijvoorbeeld pas een vergunning worden versterkt als men de richtlijnen uit de bouwverordening heeft nageleefd. Deze richtlijnen gaan onder andere over het toepassen van brandveiligheidsinstallaties.
  • Planschade: schade die is ontstaan aan uw pand of inkomen door handelen van de overheid. Bijvoorbeeld de aanleg van een brug, weg, viaduct of langdurig opbreken van een weg. De schades die hierdoor ontstaan zijn in veel gevallen verhaalbaar.
  • Woningwet: deze wet is oorspronkelijk opgezet om de bouw van goede woningen te bevorderen en de bewoning van slechte woningen onmogelijk maken.

Met welke bouwrechtszaak u ook beroep wil doen op het bouwrecht, de advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers kunnen u hierbij ondersteunen.

De meest voorkomende geschillen in de bouw - Bouwrecht-Meesterwerk voor Ondernemers

Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarover geschillen kunnen ontstaan:

Kostenoverschrijding
Prijsstijging van bouwmaterialen en de kosten van meerwerk kunnen leiden tot een geschil.
Afgelopen jaren is er veel gesproken over sterke prijsstijgingen in de bouw. Bouwmaterialen worden steeds duurder. Dit heeft verschillende oorzaken. De vraag naar bouwmaterialen is groter dan producenten kunnen leveren. Daarnaast is er een tekort aan grondstoffen. Veel grondstoffen zoals staal, aluminium, zand grind en klei komen uit Rusland en Oekraïne. De aanvoer van grondstoffen is door de oorlog verstoord. De prijsstijging zorgt vaak voor discussie. Want voor wie komen de kosten voor rekening wanneer prijsstijging leidt tot kostenverhoging? Het is daarom van belang dat opdrachtgever en aannemer afspraken over meerwerk en prijsverhoging goed vastleggen.

Vertraging – Te laat opleveren
Wanneer een aannemer het werk te laat oplevert moet er aangetoond worden dat de aannemer aansprakelijk is en kan er een schadevergoeding opgelegd worden. Als het er al naar uitziet dat de aannemer niet op tijd klaar zal zijn is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit geldt ook bijvoorbeeld wanneer de aannemer niet komt opdagen. In beide gevallen is het verstandig om de aannemer schriftelijk op de hoogte te stellen van de opleverdatum en gevolgen wanneer het werk niet op tijd geleverd gaat worden. Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn wanneer een andere aannemer het werk moet afmaken en de kosten worden verhaald.

Planschade- schadevergoeding
Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een gemeente vlak bij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt schadevergoeding aanvragen bij uw gemeente.

Recht op planschade

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Bouwschade
Een aannemer is in de meeste gevallen verzekerd voor de schade die het gevolg zijn door zijn bouwwerkzaamheden. Tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden of overeenkomst is volgens de wet de aannemer 20 jaar aansprakelijk voor geborgen gebreken. Meestal wordt in de algemene voorwaarden in de bouw van deze termijn afgeweken zoals in de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden). De voorwaarden waarin het aannemen van werk, de uitvoering door de aannemer van het door de opdrachtgever aangeleverde ontwerp, wordt geregeld.

Geschil bespreken
Het is natuurlijk altijd een goede zaak op het moment dat men niet tevreden is over de werkzaamheden om in gesprek te gaan.  Om het geschil te bespreken kan men ondersteuning vragen van een mediator. Voor alle zakelijke geschillen waar men zelf niet uitkomt is mediation een manier om gezamenlijk in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Men kan een juridische procedure voorkomen door een oplossing te vinden via conflictbemiddeling.

>Meer informatie over onze specialismen & rechtsgebieden<

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies 
Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u te maken met een (beginnend) conflict?
Schakel dan tijdig juridische hulp in om een ernstig conflict te voorkomen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

_____________________________________________________________________________________________________

Juridisch Servicecontract

Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, dan het te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.

 Informatie Juridisch Servicecontract

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.