De NOW
Het coronavirus heeft veel impact. Niet alleen op de gezondheid van mensen, maar ook de economische impact is gigantisch. Door alle maatregelen zijn er veel ondernemers die geen of minder werk voor hun personeel hebben. Via de Tijdelijke Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Via het UWV krijgen zij een voorschot, zodat werknemers met een vast en met een flexibel contract kunnen worden doorbetaald.

Het is best bijzonder hoe snel de NOW regeling tot stand is gekomen. Normaliter duurt het een jaar of twee voordat een dergelijke regeling definitief is. Deze NOW regeling is binnen twee weken tot stand gekomen. Het laat zien, bijzondere situaties vragen om bijzondere maatregelen.

Het doel van deze maatregel is zoveel mogelijk de werkgelegenheid te behouden.

Vervanging Werktijdverkorting
De NOW regeling is een vervanging van de werktijdverkorting. Toen meer dan 50.000 aanvragen werden ingediend voor de werktijdverkorting regeling, is deze per direct afgeschaft. Het UWV kon de verwerking van al deze aanvragen niet aan.

Mocht u ook een aanvraag hebben gediend voor de werktijdverkorting, dan is het even afhankelijk van de status van deze aanvraag. Is er namelijk al een beslissing gemaakt over uw aanvraag, dan zal de werktijdverkorting blijven gelden. De werktijdverkorting kan niet worden verlengd, maar wanneer deze afloopt kunt u wel een aanvraag doen voor de NOW regeling. Heeft u een werktijdverkorting aangevraagd en heeft u hier nog geen reactie op gehad, dan wordt deze aanvraag automatisch meegenomen voor de NOW regeling.

Aanvraag NOW indienen
Een aanvraag indienen voor de NOW regeling verloopt via het UWV. Momenteel is het UWV bezig met het opzetten van een portaal, daarin zal een aanvraagformulier staan voor deze regeling. De verwachting is dat dit portaal online werkzaam is vanaf 6 april 2020.

Voorwaarden voor deze regeling
Deze regeling stelt wel een aantal eisen en voorwaarden:

  • Het verwachte omzetverlies dient minimaal te worden geschat op 20%.
  • De regeling dient te worden aangevraagd voor drie aaneensluitende maanden. U mag zelf bepalen (vanaf 1 maart 2020) welke maanden dit zijn. Bijvoorbeeld maart, april & mei. Echter, verwacht u pas later in het jaar de hoogste omzetdaling, dan mag u ook kiezen voor die maanden. Zolang het maar 3 aaneengesloten maanden zijn.
  • Wanneer u een beroep doet op deze voorziening, mag u geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Het volledige salaris dient te worden doorbetaald, ook bij flexibele arbeidscontracten.
  • De aanvraag is per loonaangiftenummer en per vennootschap.
  • Voor een concern wordt de omzet 2019 en het omzetverlies op concern niveau bekeken.

Benodigde gegevens voor het aanvragen van de NOW regeling
Naar verwachting is het mogelijk vanaf 6 april 2020 een aanvraag in te dienen bij het UWV voor de NOW regeling. U moet daarbij opgeven wat het geschatte omzetverlies is in percentages. Dit dient minimaal te worden geschat op 20%. De drie aaneensluitende maanden moet u daarbij ook opgeven. Deze keuze is definitief en kan niet later nog worden herzien.

Loonkosten van werknemers worden gecompenseerd, dit wordt berekend over de loonsom van het aangiftetijdvak januari 2020. Voor zover bekend wordt hierbij geen rekening gehouden met seizoenswerk of variabelen in de maanden. Mocht na afloop de daadwerkelijke maanden anders uitkomen, kan dit worden verrekend. Maximaal 90% van de loonsom over de opgegeven maanden wordt gecompenseerd.

Bij het opgeven van een bankrekeningnummer is het van groot belang dat het rekeningnummer gelijk is aan het rekeningnummer waar ook de loonheffingen aan gekoppeld zijn. Als dit verschillend is, zal de aanvraag worden afgewezen.

Werkgeverslasten worden eveneens gecompenseerd (opslag van 30%).

Uitbetaling
Een voorschot van 80% zal binnen 2-4 weken worden uitgekeerd. De definitieve aanslag zal aantonen in hoeverre de geschatte omzetdaling overeenkomt met de daadwerkeljke daling. Eventuele verheffingen worden toegepast om het verschil gelijk te trekken (teveel ontvangen subsidie zal moeten worden terugbetaald, eventueel te weinig ontvangen subsidie zal alsnog worden uitgekeerd).

Voorbeeld Berekening NOW
Hieronder een voorbeeld van hoe deze maatregel in z’n werk gaat.

Stel de omzet van 2019 is € 2.000.000 en de loonsom januari 2020: € 200.000
€ 200.000 x 3 + 30% = € 780.000

Situatie bij 10% omzetdaling
Omzet daalt 10% – Subsidie: € 0,- (moet minimaal 20% zijn)

Situatie bij 50% omzetdaling
Omzet daalt 50% – Subsidie: 50% x 90% x € 780.000 = € 351.000
(voorschot is 80%: € 280.000)

Situatie bij 100% omzetdaling
Omzet daalt 100% – Subsidie: 100% x 90% x € 780.000 = € 702.000
(voorschot is 80%: € 561.000)

De bedoeling is dat voorschotten binnen 2-4 weken worden uitbetaald. Hoe dit exact gaat verlopen is nog niet bekend. Waarschijnlijk verloopt dit via 3 maandelijkse termijnen.

Sancties
Er kunnen sancties volgen voor bedrijven die zich niet houden aan de voorwaarden. Stel u doet aanvraag op deze regeling, maar ontslaat vervolgens toch medewerkers op basis van bedrijfseconomische redenen, dan kunnen sancties volgen. Denk aan het opschorten van betaling, het moeten terugbetalen van ontvangen bedragen en zelfs aangifte bij het OM. Wanneer de omzetdaling verkeerd wordt ingeschat, zal dit bij de definitie aanslag worden verrekend. Alle gegevens moeten 5 jaar worden bewaard voor eventuele controles. Bij echt grote bedragen, nog onbekend wat hieronder valt, is een accountancy verklaring een vereiste.

Klanten van Meesterwerk voor Ondernemers
Leden van Meesterwerk voor Ondernemers kunnen altijd hun advocaat benaderen voor advies over hun situatie. Ieder bedrijf is anders en het is soms lastig om te bepalen waar u recht op heeft en welke keuzes voor u en uw bedrijf de beste zijn. Nog geen lid van Meesterwerk voor Ondernemers? Neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.