Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Contractenrecht

Het contractenrecht heeft te maken met wetten en regels op het gebied van contracten en overeenkomsten. Als ondernemer sluit u regelmatig contracten met bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers, medewerkers, adviseurs, de overheid, huurders, verhuurders, en ga zo maar door. Door het sluiten van een contract of overeenkomst is het voor beide partijen duidelijk wat de gemaakte afspraken zijn en wat er van ieder wordt verwacht. Dit draagt voor een groot deel bij aan het soepel verlopen van afspraken en ze werken conflict voorkomend.

Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten dient juridisch correct te zijn. Het is aan te raden om contracten en overeenkomsten voor ondertekening na te laten kijken door een advocaat. Denk hierbij o.a. aan:

– Algemene voorwaarden

– Leveringsovereenkomst

– Arbeidscontracten

– Huur- en koopcontracten

– Samenwerkingsovereenkomst

– Aannemingscontracten

– Projectcontracten

– Freelancecontracten

– Franchisecontracten

– Mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst

– Geschillenregeling

In Nederland is er op het gebied van contracten veel mogelijk. Doordat er contractvrijheid geldt, kunt u vrijwel alles in een contract opnemen, zolang het niet in strijd is met de wet of om welke reden dan ook onredelijk is. Dit betekent ook dat specifieke wensen of situatie afhankelijke zaken in een contract opgenomen kunnen worden. Om uw wensen in een contract op te laten nemen, kunt u het beste overleggen met uw advocaat. Klanten van Meesterwerk voor Ondernemers kunnen deze werkzaamheden laten uitvoeren tegen het gereduceerde uurtarief.

Het opstellen en uitvoeren van contractuele afspraken

Hoewel contracten worden opgesteld met de bedoeling geschillen te voorkomen, kunnen er toch door verschillende redenen meningsverschillen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als achteraf mondelinge afspraken worden gemaakt. Dit kan ter aanvulling of wijziging zijn. Afspraken kunnen zowel mondeling, schriftelijk of stilzwijgend tot stand komen. Mondelinge afspraken zijn weliswaar bindend maar als deze niet schriftelijk worden vastgelegd is het moeilijk aan te tonen wat er afgesproken is. Er is geen of onvoldoende onderbouwend bewijs wanneer er onenigheid ontstaat.

De meest voorkomende geschillen

Wanprestatie
Wanneer één van de partijen zich niet houdt aan afspraken uit een overeenkomst, slechts gedeeltelijk nakomt of niet juist uitvoert is er sprake van wanprestatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

Het niet juist of te laat leveren van goederen of bedrijfsmiddelen.
Bij materiële bedrijfsmiddelen kan het gaan om apparatuur, machines, transportmiddelen kantoorartikelen en computerapparatuur.  Voorbeelden van immateriële bedrijfsmiddelen zijn gebruik van dienstverlenende, ondersteunende producten te denken aan softwareprogramma’s of een administratiekantoor.

Wanneer een bestelling bij het bezorgen of afhalen is beschadigd, is het de vraag wie de schade heeft veroorzaakt en wie er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Lees de voorwaarden. Wanneer deze onduidelijk zijn, op dit punt, kan er een conflict ontstaan met de leverancier over wie verantwoordelijk is voor de schade.

Wanneer de leverancier ook na contact of pogingen tot contact niet tot een oplossing komt, dient men een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Wacht hier niet te lang mee. Hierin geef je de leverancier de gelegenheid om binnen een redelijk termijn te leveren of met een oplossing te komen. Geef hierbij ook aan wat de gevolgen zijn wanneer de afspraken opnieuw niet worden nagekomen.

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Onjuist uitgevoerde werkzaamheden door klusser, aannemer of onderaannemer?
Het meest voorkomende geschil gaat over meerwerk en ontstaat vaak door slechte communicatie of tijdsdruk. Vaak gaat het dan om toevoeging of verandering aan de overeengekomen opdracht of werkzaamheden. Het meerwerk zoals bijvoorbeeld extra werkzaamheden en bouwmaterialen zijn dan niet begroot en vermeld in een aannemingsovereenkomst.

Wettelijk heeft de aannemer recht op vergoeding van meerwerkkosten. De aannemer dient de opdrachtgever wel tijdig te waarschuwen als er sprake is van meerwerk en/of prijsverhoging. Het is verstandig om dit vooraf schriftelijk te doen. Als de aannemer dit niet doet is er ook geen recht op vergoeding van het meerwerk.

Vaak geldt ook een waarschuwingsplicht wanneer er iets niet klopt in de planning of van geleverde materialen. Een waarschuwingsplicht bij meerwerk is niet altijd aan de orde. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever had kunnen begrijpen dat extra wensen tot meer werk en prijsverhoging zal leiden. Als achteraf dan over het meerwerk toch een meningsverschil ontstaat, dient de opdrachtgever het tegendeel te bewijzen.

Betalingsgeschil
De meeste geschillen zijn op te lossen door in een vroeg stadium een oplossing te bieden en uit te voeren.
Maar zelfs na de aangeboden oplossing kan de klant voet bij stuk houden en beweren dat hij gegronde redenen heeft om de factuur of een gedeelte ervan niet te betalen. Het gaat dan om een betwiste vordering.

Soms zijn er inderdaad fouten gemaakt en deze kunnen opgelost worden. Maar in sommige gevallen blijft de klant aangeven de factuur niet te willen betalen omdat deze nog niet tevreden is. Dit maakt het dan lastig om te beoordelen wie gelijk heeft. Helemaal als de communicatie uit de hand loopt en er ook nog eens een schadeclaim wordt ingediend.

Een incassobureau of advocaat heeft hier vaak mee te maken. Zij hebben voldoende kennis en ervaring om hierin juridisch goed advies en ondersteuning te geven. Het beste is om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen om de kans op een betalingsconflict te voorkomen.

>Meer informatie over onze specialismen & rechtsgebieden<

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies 
Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u te maken met een (beginnend) conflict?
Schakel dan tijdig juridische hulp in om een ernstig conflict te voorkomen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

_____________________________________________________________________________________________________

Juridisch Servicecontract

Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.

 Informatie Juridisch Servicecontract

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.